Návštěvní řád areálu VeselyVlek.cz Provozovatel: MH Reality s.r.o. Jiráskova 269 295 01 Mnichovo Hradiště IČ 26420970 Odpovědná osoba: Ladislav Lauryn Tel.: (dále jen odpovědná osoba) I. Obecná ustanovení 1. Tento návštěvní a provozní řád (dále jen řád) je směrnice vydaná společností MH Reality s.r.o. (dále jen Provozovatel), který je právoplatným provozovatelem areálu VeselyVlek.cz (dále jen areál) a který určuje základní závazná pravidla chování všech návštěvníků vstupujících do areálu. 2. Účelem tohoto řádu je zejména zajištění bezpečnosti a zdraví všech návštěvníků, ochrany majetku v areálu, ochrany veřejného pořádku při konání sportovních a kulturních akcí a rovněž zabezpečení pokud možno ideálních podmínek průběhu všech sportovních, tréninkových, závodních a společenských aktivit, které se zde uskutečňují. Cílem návštěvního řádu je též zajištění příjemné sportovní a společenské atmosféry v areálu. Každý svým vstupem do areálu vyjadřuje svůj souhlas být vázán podmínkami a obsahem tohoto návštěvního řádu. II. Areál 1. Areál slouží veřejnosti k sledování sportovních a společenských akcí pořádaných v tomto areálu a k provozování vodních vleků. O způsobu jeho využití a použití rozhoduje výhradně provozovatel. 2. Veřejnost může do areálu vstupovat pouze v provozních hodinách. Vstup do areálu mimo tuto dobu a v nočních hodinách je povolen pouze se souhlasem odpovědné osoby provozovatele areálu. Kromě provozovatele jsou oprávněni k dozoru nad dodržováním a respektováním tohoto návštěvního řádu Městská policie a Police České republiky v rámci své zákonné pravomoci a provozovatelem najatá bezpečnostní agentura. III. Chování v areálu 1. Každý návštěvník je povinen se v prostoru areálu chovat tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost vlastní a jiných osob a jejich majetku, stejně tak jako zařízení areálu a dále svým chováním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající z okolností vyplývajících z provozu a případně průběhu akce, která v areálu právě probíhá. Z důvodu konání soukromé nebo komerční akce, může být celý areál pro veřejnost plně uzavřen. 2. Návštěvníci jsou povinni dodržovat pokyny osob odpovědných za provoz areálu a pracovníků areálu, dále Městské policie, Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru, Zdravotní záchranné služby, bezpečnostní služby či jiných informačně-sdělovacích prostředků. 3. Návštěvníci areálu jsou povinni při svém pobytu respektovat provozní řád vodních vleků, provozní řád půjčovny a jednotlivých sportovišť, platné právní předpisy České republiky, obecná pravidla slušného chování a dobrých mravů, tj. především slušnost a ohleduplnost, a jsou povinni zdržet se jakýchkoli projevů mezilidské, rasové, náboženské nebo politické nesnášenlivosti. V případě porušení nebo nerespektování tohoto ustanovení může být návštěvník dopouštějící se zjevně zakázaného a nebo závadového jednání z prostor areálu bez předchozího varování okamžitě vyveden. 4. Všechny vchody a východy je v provozní době areálu povinnost udržovat volné. 5. Areál není určen pro koupání návštěvníků, Každý návštěvník se tedy koupe na své vlastní nebezpečí a je povinen respektovat provozování vodních vleků v areálu, IV. Pobyt v areálu a) Vstup do areálu Vstup do areálu je povolen všem osobám starším 15 let, osoby mladší 15 let mohou do areálu vstupovat pouze v doprovodu zákonných zástupců, nebo osob vykonávajících nad nimi dohled (učitel, vychovatel, instruktor). Vstup a pobyt v areálu je na vlastní nebezpečí. Vstup do vodní plochy a koupání je na vlastní nebezpečí. Návštěvník bere vstupem do areálu na vědomí a souhlasí, že areál není určen pro provozování jiných sporů než provozování vodního vleku a v této souvislosti nejsou činěna žádná opatření ve vztahu k bezpečnosti areálu pro provozování jiných aktivit než vodních vleků. Pokud návštěvník areálu provozuje jinou aktivitu než využití vodních vleků a ….., činí tak na vlastní nebezpečí, přičemž pokud je taková aktivita v rozporu s návštěvním řádem areálu, vystavuje se nebezpečí postihu dle tohoto řádu. b) Zákazy Návštěvníkům areálu je zakázáno zejména toto: 1. Vstupovat do oblastí, které nejsou pro návštěvníky povoleny a jsou jasně vyznačeny zákazem vstupu, zákazem vstupu nepovolaným osobám, vstupovat do vody v jiných místech, než která jsou k tomu určená (schody), vstupovat do vody, kde je vyslovený zákaz vstupu a koupání. Pokud se návštěvník na vlastní nebezpečí rozhodne koupat na povoleném místě, do vody vstupuje vždy po schodech k tomu určených a je zakázáno plavat do míst ohraničených žlutými bójemi 2. Ničit zařízení, stavby a vybavení areálu 3. Popisovat, polepovat, pomalovávat nebo jinak značkovat a znehodnocovat stavby, vybavení nebo cesty 4. Vjezd a používání jakýchkoli motorových vozidel uvnitř areálu mimo vyznačené cesty, plochy a vždy dle navigačních instrukci 5. Zakládat oheň, zapalovat nebo odstřelovat ohňostroj a světlice, bez souhlasu odpovědné osoby 6. Konat svoji tělesnou potřebu mimo toalety nebo jinak znečišťovat areál 7. Vyslovovat, rozšiřovat či veřejně projevovat rasistické, hanlivé, vulgární nebo dobrým mravům odporující slogany či zobrazení 8. Přelézat, nebo lézt na pro obecné užívání připravené stavby a zařízení, zejména ploty, zdi, zábrany, osvětlovací zařízení, stojany pro kamery, stromy, sloupy jakéhokoli druhu a střechy 9. Házet předměty či tekutiny jakéhokoli druhu po prostorách areálu a do vodní plochy 10. Jakkoliv upravovat či měnit bez souhlasu odpovědné osoby zařízení, vybavení a značení v areálu. 11. Překrývat reklamní panely vlajkami nebo jiným způsobem zakrývat a poškozovat reklamní panely či jiné zařízení v areálu 12. Do celého areálu platí zákaz vstupu psů všech ras a velikostí a jiných zvířat Kdo poruší tyto zákazy, vystavuje se nebezpečí být vyveden z areálu, případně možnosti nebýt do areálu vpuštěn. V. Prodej a reklama Jakákoliv podnikatelská činnost jako například provozování občerstvení, prodej nebo půjčování sportovních potřeb, rozdávání nebo prodávání novin, časopisů, tiskovin, reklamních prospektů, jakož i skladování předmětů uvnitř areálu je povoleno jen s výslovným písemným svolením provozovatele areálu. VI. Práva správce – dohled Právo k výkonu funkce správce a dohledu má každý pracovník areálu. Dále osoby pověřené provozovatelem ( např. pořádková služba), tyto osoby budou vždy řádně označeny. VII. Odpovědnost za škodu 1. Za škody na věcech návštěvníků odložených v areálu a poškození zdraví pohybem v areálu a vodní ploše provozovatel neodpovídá. 2. Úrazy a škody je povinnost neprodleně nahlásit pracovníkům areálu. Každý návštěvník odpovídá v plné výši za škodu, kterou způsobí. VIII. Jednání proti předpisům 1. Osoby, které poruší ustanovení návštěvního a provozního řádu, mohou být bez náhrady vyvedeni z areálu. Totéž platí pro osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. Vznikne-li podezření z trestného činu nebo přestupku, bude učiněno trestní oznámení. 2. Opatření podle odstavce 1 vylučují jakékoliv nároky proti provozovateli IX. Účinnost Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dne 1. 8. 2017 V Mnichově Hradíšti dne 31. 3.2020 Zpracoval: Ladislav Lauryn