Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ONLINE NÁKUP SLUŽEB A PROVÁDĚNÍ REZERVACÍ V REZERVAČNÍM SYSTÉMU

Provozovatel :

MH reality s.r.o.
Jiráskova 269
295 01 Mnichovo Hradiště

Odpovědná osoba:

Ladislav Lauryn

(dále jen odpovědná osoba)

I. Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro online nákup služeb a rezervace služeb do Wake areálu Veselá u Mnichova Hradiště (dále jen "areál") na  veselyvlek.cz/cenik , nebo  veselyvlek.cz/rezervace

Všechny služby poskytované provozovatelem na základě online nákupu služeb nebo rezervací s využitím internetu či jiných online služeb podléhají těmto obchodním podmínkám.

Pokud není výslovně sjednán opak, platí tyto Všeobecné obchodní podmínky pro veškeré právní úkony a smluvní vztahy uzavírané online mezi provozovatelem jako prodávajícím a jejími klienty jako smluvními partnery – kupujícími (dále jen „klienty“).

Nákup služeb online je činěn prostřednictvím e-shopu  veselyvlek.cz/cenik , nebo na rezervačním formuláři  veselyvlek.cz/rezervace .

II. rezervace, uzavření smlouvy, potvrzení objednávky

Nákup služeb a jejich rezervace  do areálu se provádí v online rezervačním formuláři na  veselyvlek.cz/rezervace Takto provedená rezervace je závazná a dokončením rezervace uzavírá klient s prodávajícím smlouvu na poskytnutí služeb. Ceny jsou prezentovány v Kč včetně všech daní. Provedením rezervace klient zároveň potvrzuje, že se seznámil s návštěvním řádem areálu a provozními řády platnými v areálu.

Nákup dárkového poukazu na  veselyvlek.cz/cenik není okamžikem uzavření smlouvy uzavřené na dálku o poskytnutí služeb a kupující tak není oprávněn odstoupit od smlouvy o poskytnutí služeb ve smyslu § 1 odst. 4 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochraně spotřebitele při prodeji nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů. V případě, že klient nevyužije z důvodů na jeho straně zakoupený voucher, provozovatel neposkytuje klientovi žádnou finanční náhradu ani náhradní plnění. 

Po provedení objednávky na  veselyvlek.cz/cenik obdrží klient potvrzení na emailovou adresu, kterou uvedl při objednávce. Objednávka je zakončena platbou přes platební bránu GOPAY a klient následně obdrží email s dárkovým poukazem. V případě neprovedení platby je objednávka neplatná a společnosti provozovatele z ní neplynou žádné závazky.  

III. Platební podmínky

Každý nákup  veselyvlek.cz/cenik je zakončen platbou v plné výši hodnoty služby přes platební bránu GOPAY. Rezervace provedené na  veselyvlek.cz/rezervace je možné uhradit uplatněním dárkového poukazu, platbou přes platební bránu GOPAY, čerpáním kreditu, nebo na pokladně areálu. 

Zaplacením ceny služby, nebo provedením rezervace vyslovuje klient souhlas se Všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele pro online nákup služeb a provádění rezervací v rezervačním systému a potvrzuje, že se seznámil s návštěvním řádem areálu a provozními řády platnými v areálu.  

IV. Rozsah poskytovaných služeb, změny v objednaných službách a uplatnění reklamací

Služby jsou poskytnuty vždy v rozsahu objednáném a uhrazeném klientem a za podmínek uvedených v provozních řádech platných pro areál. Rezervovaný čas je vždy začátek plnění služby a doporučujeme, aby se klient dostavil cca 30 minut předem z důvodu přípravy a provedení instruktáže.

Prodávající si vyhrazuje právo k okamžitému ukončení smlouvy s klientem, který je pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, s klientem, který fyzicky nebo slovně napadá pracovníky a návštěvníky areálu a s klientem, který nedodržuje návštěvní a provozní řády platné pro areál. V případě ukončení smlouvy v takových případech nenáleží klientovi nárok na vrácení nákladů vynaložených na službu ani nárok na jakoukoli náhradu škody. 

Služba bude poskytnuta na základě předchozí rezervace  v online rezervačním systému na  veselyvlek.cz/rezervace . Změnu nebo zrušení rezervace je možné maximálně den před objednaným termínem a to  v online rezervačním formuláři na  veselyvlek.cz/rezervace nebo telefonicky na tel. uvedeném v kontaktech. V případě takto změněné nebo zrušené rezervace má klient uhrazenou službu k využití v plném rozsahu v náhradním termínu. Nevzniká nárok na vrácení uhrazené částky za službu. V případě, že klient požáduje zrušení, nebo změnu rezervace méně než  den před objednaným termínem, nebo již v objednaném čase je na rozhodnutí prodávajícího, zda umožní klientovy čerpat službu v náhradním terminu, nebo klient o službu příjde bez nároku na náhradu škody. V těchto případech prodavájící přihlíží k aktuální návštěvnosti areálu a případnému ušlému zisku (pokud poptávka v daném dni převyšuje kapacitu areálu je pravděpodobné, že klient příjde o službu bez náhrady). V případě nedostavení se na rezervovanou a neuhrazenou službu, nebo storna méně než den před rezervovaným termínem služby neuhrazené online, má prodávající nárok na náhradu ušlého zisku ve výši objednané služby.

Reklamace

Provozovatel poskytuje na prodávané služby záruční dobu 24 měsíců ode dne úhrady služby. V případě, že zakoupená služba obsahuje vady (tj. neobsahuje objednané služby, služby jsou v nedostatečné kvalitě, atd),  je klient povinen uplatnit nároky z vad (reklamaci) bez zbytečného odkladu poté, co zjistí důvody pro uplatnění reklamace, tj dnem v němž nebyla služba poskytnuta v dohodnutém nebo běžném rozsahu, kvalitě, množství a termínu, jinak právo na reklamaci zaniká, a to osobně na pokladně areálu, nebo zasláním e-mailové zprávy na  info@veselyvlek.cz , nebo písemnou reklamací formou poštovní zásilky na adresu provozovatele, nebo telefonicky na tel. čísle uvedeném v kontaktech. Dodatečně zjištěné vady nebudou akceptovány. Provozovatel po přezkoumání uplatněné reklamace rozhodne o způsobu vyřízení reklamace ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne jejího uplatnění. Klient je povinen při vyřizování reklamace poskytnout Provozovateli potřebnou součinnost. Ve lhůtě pro vyřízení reklamace zašle Provozovatel formou e-mailu nebo prostřednictvím poštovní zásilky vyjádření k reklamaci a o způsobu odstranění vad reklamované služby a to zpravidla vrácením peněz, nebo vystavením voucheru na služby ve stejném rozsahu. 

V. Storno podmínky

Klient má právo ve smyslu § 1829 z.č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku od smlouvy uzavřené na základě rezervace v online rezervačním formuláři na  veselyvlek.cz/rezervace odstoupit. Od smlouvy nelze odstoupit, byla –li již služba ve smyslu § 1837 z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku již alespoň částečně poskytnuta. Pokud klient svého práva podle věty první tohoto odstavce nevyužije a službu nespotřebuje, ztrácí nárok jak na finanční náhradu, tak na náhradní plnění. 

V případě nemožnosti klienta využít službu nebo její část v průběhu využívání služby (zranění, závažné zdravotní komplikace, zásah vyšší moci), bude klientovi na jeho učet v online rezervačním formuláři na  veselyvlek.cz/rezervace připsán kredit v hodnotě nevyužité služby. 

VI. Zpracovávání a uchovávání osobních údajů

Klient souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (z. č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Klient má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. 

Klient může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady. 

VII. Bonus program, kredit

V rámci individuálního účtu v online rezervačním systému na  veselyvlek.cz/rezervace má klient právo využívat bonus program a úhradu formou předplaceného kreditu.

Bonus program:
- platí pouze při úhradě služby online přes platební bránu nebo čerpáním předplaceného kreditu
- vztahuje se pouze na typ jízdného 1. hodina individuál, nikoli na pronájem celého vleku a půjčovnu vybavení
- do bonus programu je započítávána celková útrata, která proběhla v online rezervačním systému na  veselyvlek.cz/rezervace a byla uhrazena přes platební bránu, nebo čerpáním předplaceného kreditu
- v rámci bonus programu má klient za každé uhrazené 2000,- Kč nárok na slevu 10% z individuálního jízdného , až do maximální výše slevy 50%
- jednou získaná sleva je trvalá a platí i v následujícíhc sezónách

Kredit:

- kreditem se rozumí ve smyslu § 4 odst. 1 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, který platí na území České republiky hodnota, která:

  1. představuje pohledávku vůči společnosti Provozovatele,
  2. je uchovávaná elektronicky v rámci individuálního účtu klienta na  veselyvlek.cz/rezervace ,
  3. je vydávaná proti přijetí peněžních prostředků za účelem provádění platebních transakcí a
  4. je přijímán pouze společností Provozovatele

- kreditem se rozumí výměna peněžních prostředků, poukázaných pro klienta, jejichž příjemcem je společností Provozovatele, za kredit ve výši odpovídající jmenovité hodnotě poukázaných peněžních prostředků. Kredit je připsán v rámci individuálního účtu klienta na  veselyvlek.cz/rezervace

- čerpáním kreditu se rozumí bezhotovostní platba za služby poskytované společností Provozovatele odepsáním příslušné hodnoty kreditu z individuálního účtu klienta na  veselyvlek.cz/rezervace

- kredit je možné dobít online, nebo uplatněním dárkového poukazu na individuálním účtu klienta na  veselyvlek.cz/rezervace

- v rámci individuálního účtu klienta na  veselyvlek.cz/rezervace má klient přehled o platbách a čerpání kreditu

VIII. Soudní příslušnost, místo plnění, rozhodné právo, smluvní jazyk

Místem plnění je Veselá u Mnichova Hradiště. Příslušným soudem pro veškeré právní spory vyplývající ze smluvního vztahu je soud věcně a místně příslušný podle platných právních předpisů. Platí české právo. Smluvním jazykem je český jazyk. 

IX. Účinnost

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 1. 1. 2017.

Pokud by jednotlivá ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek byla neúčinná nebo se takovými stala, neovlivní to účinnost ostatních ustanovení ani celého právního úkonu. Neúčinné ustanovení je nutno nahradit takovým ustanovením, které nejblíže odpovídá účelu neúčinného ustanovení. Jakékoli změny těchto Všeobecných obchodních podmínek musí být provedeny písemně. Provozovatel je oprávněn měnit Všeobecné obchodní podmínky jednostranně.

V Mnichově Hradišti dne 22. 09. 2017