Provozní řád zařízení WAKEMASTER Provozovatel: MH Reality s.r.o. Jiráskova 269 295 01 Mnichovo Hradiště IČ 26420970 Odpovědná osoba: Ladislav Lauryn Tel.: (dále jen odpovědná osoba) Povinností každého návštěvníka areálu a jezdce na zařízení Wakemaster je dodržovat tento provozní řád a řídit se jím. Tento řád je závazný pro každého okamžikem vstupu do areálu (dále jen „areál“). I. Všeobecné podmínky 1. Tento provozní řád se vztahuje na provoz zařízení Wakemaster (dále jen zařízení) a využití jízdní dráhy ve vymezeném prostoru. Veškeré prostory kolem stanic, plavební dráhu a prostor startovního mola a obsluhy dále nazýváme prostor zařízení. 2. Tento provozní řád se vztahuje na osoby využívající zařízení k tažení po vodní hladině (dále jen účastníky), rovněž však i na ostatní návštěvníky areálu, ale také rybáře, plavce, pokud se na vlastní nebezpečí rozhodnou koupat, a další osoby v areálu se vyskytující. 3. Návštěvník zakoupením jízdného nebo permanentky uzavírá s provozovatelem přepravní smlouvu. Na základě takto uzavřené přepravní smlouvy potvrzuje, že je plně seznámen s provozním řádem a přepravními podmínkami a zavazuje se je dodržovat 4. Účastník, návštěvník provozu zařízení a plavební dráhy je povinen se řídit tímto provozním řádem, platnými právními předpisy a pokyny provozovatele zařízení (dále jen provozovatel), tato povinnost vzniká vstupem takové osoby do areálu . 5. Provozovatel neodpovídá za škody na majetku a zdraví účastníka jízdy na zařízení, pokud budou způsobeny chováním, které neodpovídá tomuto provoznímu řádu, platným právním předpisům a pokynům provozovatele a jím pověřeným osobám (obsluha zařízení a jiní pracovníci provozovatele). 6. Dodržování provozního řádu mohou kontrolovat provozovatelem určené oprávněné osoby a státní orgány ČR. Oprávněnou osobou je každý pracovník areálu. II Provoz zařízení 1. Provoz zařízení pro veřejnost je dle povětrnostních podmínek, obvykle v období : 4 – 10. kalendářní měsíc, podle aktuální provozní doby, která je vyvěšena v areálu nebo na webových stránkách VeselyVlek.cz nebo mimo provozní dobu na základě předchozí rezervace na webových stránkách r.veselyvlek.cz. 1. Přeprava na zařízení - v areálu jsou 4 vodní vleky Wakemaster s jízdní dráhou uzpůsobenou s ohledem na úroveň schopností jezdce od začátečníků pro velmi pokročilé. V rámci individuálních rezervací je kapacita vleku maximálně 4 osoby/hodina. Při rezervaci celého zařízení si počet jezdců určuje nájemce, který je však povinen respektovat zásady bezpečnosti provozu zařízení. Optimální kapacita zařízení je 2 - 4 osoby/hodina. Při jízdě na zařízení je tažen jeden jezdec. Jezdci se během hodiny střídají. 1. Jízda na zařízení je možná pouze s materiálním vybavením k tomu určenému (wakeboard, wakeskate, všechny typy vodních lyží, kneeboard, kite, surf), o způsobilosti použití materiálního vybavení rozhoduje obsluha vodního vleku. 2. Provozní rychlost zařízení je uzpůsobena jízdním dovednostem taženého jezdce. 3. Pro jízdu osob do 16-ti let je nutná přítomnost zákonného zástupce, nebo osoby vykonávající nad nimi dohled (učitel, vychovatel, instruktor). 4. Jízdu na zařízení provozuje každý jezdec na vlastní nebezpečí a musí být vybaven plovací vestou a helmou. 5. Jízda na zařízení začíná ze startovního mola, kde jsou všichni jezdci povinni dbát pokynů obsluhy. 6. Na startovní molo se jezdec dostane vždy jen po schodech. V žádném případě není přípustné vstupovat mimo schodiště! 7. Z jízdy na zařízení jsou vyloučeni jezdci pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Vyloučení z přepravy provede obsluha vleku. V případě, že obsluha nerozpozná aktuální stav jezdce, nenese provozovatel ani obsluha odpovědnost za způsobené škody a další následky způsobené jezdcem pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. 8. Zařízení nelze provozovat za nepříznivých povětrnostních podmínek (bouřka) 9. V případě pádu jezdce je jezdec povinen ihned po pádu zvednout ruku a dát tak najevo obsluze, že je v pořádku a nepotřebuje pomoc. 10. Pokud jezdec spadne mimo osu lana, doplave nejkratší cestou do osy vleku, tedy přímo pod lano, kde uchopí hrazdu vlečného lana. 11. Jakmile je jezdec připraven k další jízdě, da to najevo obsluze tím, že zvedne ruku. Teprve poté může obsluha rozjet vlek. 12. Ve vodě není přípustné chodit po dně. Jezdec je tažen na vleku, nebo plave. A to i v místech, kde je mělká voda. Po skončení jízdy se jezdec drží hrazdy vlečného lana a obsluha jezdce přitáhne ke startovacímu molu. Má to své důvody. a) nevíří se bahno ze dna a tím se nezhoršuje kvalita vody b) v bahně se může jezdec zranit. III. Jízdné 1. Zakoupením jízdného (permanetky) se jezdec zavazuje respektovat nejen tento provozní řád, ale i pokyny, doporučení a omezení obsluhy vleku. Provozovatel si vyhrazuje právo z jízdy vyloučit každého účastníka, který porušuje provozní řád a nerespektuje pokyny, doporučení, omezení a nařízení obsluhy vleku. 1. Dělení a forma jízdného: Permanetka jednotlivec: ● opravňuje k jízdě jednotlivce, který permanentku zakoupil a je nepřenosná ● majitel permanentky má právo využívat zařízení v rámci kapacity 4 osoby/hodina/zařízení (střídá se s dalšími 3 jezdci) ● junior 3 - 17 let, dospělý 18 a více let Pronájem celého zařízení: ● opravňuje osobu která pronájem uhradila určit osoby, které vlek mohou využívat ● provozovatel neumožní jiným osobám využít zařízení. ● pronajmout lze libovolný počet hodin a zařízení dostupných v areálu Provozovatel si vyhrazuje právo na další typy jízdného. (skupiny, akce, atd.) Aktuální ceny jsou uvedeny v ceníku vyvěšeném v areálu nebo na stránkách VeselyVlek.cz Kontrola úhrady jízdného je prováděna v rámci online rezervačního systému. V ceně jízdného je zapůjčení helmy a vesty. Další typy vybavení mohou být zapůjčeny za podmínek uvedených v provozním řádu půjčovny. 1. Možnosti zakoupení jízdného a jeho úhrady: ● na pokladně v areálu s platbou v hotovosti nebo platební kartou, pokud provozovatel takovou variantu umožní ● na VeselyVlek.cz/cenik zakoupením dárkového poukazu, úhrada přes platební bránu GOPAY ● při provedení rezervace v online rezervačním systému r.vodnivlek.cz, úhrada přes platební bránu GOPAY, čerpáním kreditu. 1. Reklamační řád: ● MH Reality s. r. o. poskytuje na prodávané služby záruční dobu 6 měsíců ode dne úhrady služby. V případě, že zakoupená služba obsahuje vady (tj. neobsahuje objednané služby, služby jsou v nedostatečné kvalitě, atd), je kupující povinen uplatnit nároky z vad (reklamaci) bez zbytečného odkladu poté, co zjistí důvody pro uplatnění reklamace, tj dnem v němž nebyla služba poskytnuta v dohodnutém nebo běžném rozsahu, kvalitě, množství a termínu, jinak právo na reklamaci zaniká, a to zasláním e-mailové zprávy na info@veselyvlek.cz, nebo písemnou reklamací formou poštovní zásilky na adresu MH Reality s.r.o., Jiráskova 269, 295 01 Mnichovo Hradiště. Zjevné vady je kupující povinen uplatnit okamžitě. MH Reality, s.r.o. po přezkoumání uplatněné reklamace rozhodne o způsobu vyřízení reklamace ve lhůtě 7 dnů ode dne jejího uplatnění. Reklamující je povinen při vyřizování reklamace poskytnout MH reality s.r.o. potřebnou součinnost. Ve lhůtě pro vyřízení reklamace zašle MH Reality s.r.o. formou e-mailu nebo prostřednictvím poštovní zásilky vyjádření k reklamaci a o způsobu odstranění vad reklamované služby. Reklamace zjevných vad, které nejsou uplatněny okamžitě při převzetí služby, nebudou ze strany pronajímatele uznány. ● Odstoupení od smlouvy a storno podmínky při nákupu dárkového poukazu na veselyvlek.cz/cenik. 1. Nákup dárkového poukazu na veselyvlek.cz není okamžikem uzavření smlouvy uzavřené na dálku o poskytnutí služeb a kupující tak není oprávněn odstoupit od smlouvy o poskytnutí služeb ve smyslu § 1 odst. 4 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochraně spotřebitele při prodeji nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů. V případě, že klient nevyužije z důvodů na jeho straně zakoupený voucher, MH reality s.r.o. neposkytuje klientovi žádnou finanční náhradu ani náhradní plnění. 1. Oprávněná osoba má právo vyloučit jezdce z přepravy bez náhrady nominální ceny jízdného zejména v případech: ● jezdec je zjevně podnapilý, nebo pod vlivem jiných omamných a psychotropních látek ● jezdec opakovaně nedodržuje pokyny obsluhy ● v případě hrubého porušení provozního nebo návštěvního řádu 1. V případě přerušení z důvodu povětrnostních vlivů, přerušení dodávky elektrické energie, nebo poruchy se v případě volné kapacity v následných hodinách je permanentka automaticky prodloužena o dobu přerušení provozu. V případě nemožnosti prodloužení se jízdné nahrazuje v podobě voucheru, nebo připsáním kreditu na účet jezdce. IV. Jízda na překážky 1. Jízda na překážky je výhradně na vlastní nebezpečí 2. Na překážky je přísně zakázáno jezdit na lyžích nebo wakeboardech zapůjčených od provozovatele vleku. 3. Přísný zákaz přenášení nebo jiné manipulace s překážkami a umisťovaní dalších předmětu do jízdní dráhy. Tuto činnost má výhradně na starosti provozovatel! 4. Jezdci nesmí přeceňovat své možnost, schopnosti a síly a jsou povinní dbát osobní bezpečnosti a používat helmu a vestu 5. Osoby mladší 15ti let mohou užívat park s překážkami jen pod dohledem a se souhlasem zákonného zástupce, nebo osoby vykonávající nad nimi dohled (učitel, vychovatel, instruktor,trenér). 6. Provozovatel areálu nenese žádnou odpovědnost za škody, úrazy a zranění vzniklé na překážkách a provádění dalších triků z vody 7. Všichni jezdci na překážkách jsou povinni respektovat pokyny a nařízení obsluhy 8. Jízda na překážky je zdarma 9. Provozovatel je oprávněn zakázat jízdu na překážky komukoliv, kdo nebude respektovat pokyny obsluhy 10. V případě pádu jezdce na překážce nebo při provádění triků z vody je jezdec povinen ihned po pádu zvednout ruku a dát tak najevo obsluze, že je v pořádku a nepotřebuje pomoc. V. Účinnost Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dne 31. 3. 2020 V Mnichově Hradišti dne 31. 3. 2020 Zpracoval: Ladislav Lauryn