Provozní řád půjčovny Provozovatel: MH Reality s.r.o. Jiráskova 269 295 01 Mnichovo Hradiště IČ 26420970 Odpovědná osoba: Ladislav Lauryn Tel.: (dále jen odpovědná osoba) Provozní řád půjčovny stanovuje podmínky poskytování služeb půjčovny sportovního vybavení mezi poskytovatelem služby, MH Reality s.r.o. (pronajímatelem) a zákazníkem (nájemcem). Podmínky stanovené tímto řádem jsou okamžikem uhrazení půjčovného závazné pro obě smluvní strany. I. Uzavření smlouvy Smlouva nájmu je uzavřena v okamžiku uhrazení půjčovného ze strany nájemce. Na zapůjčené vybavení je vybírána vrátná záloha. Při zapůjčení paddleboardu navíc nájemce prokazuje svou totožnost platným dokladem (občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz), údaje z dokladu si pronajímatel zaznamená pro případ nevrácení. Výše půjčovného a zálohy je stanovena ceníkem půjčovného. Pronajímatel garantuje, že půjčovaný materiál je v odpovídajícím technickém stavu a řádně desinfikován. Nájemce má právo se o technickém stavu materiálu přesvědčit. Na případné pozdější reklamace technického stavu nebude brán zřetel. Nájemce je povinen předmět nájmu používat pouze v souladu s jeho určením a vrátit předmět nájmu po době, na kterou byla věc přenechána k užívání. Od chvíle převzetí materiálu zákazník zodpovídá za veškeré škody vzniklé v souvislosti s užíváním předmětu nájmu, sobě i dalším osobám. II. Ceny půjčovného Ceny půjčovného se řídí veřejně přístupným ceníkem MH Reality s.r.o.. zveřejněném v areálu a na veselyvlek.cz. Pronajímatel si vyhrazuje právo provádět změny v ceníku. Tyto změny se nevztahují na již uzavřené smlouvy. III. Rezervace Veškerý materiál lze rezervovat předem. Rezervaci lze provést v rámci rezervace na r.veselyvlek.cz Rezervace bude nájemci potvrzena e-mailem. VI. Převzetí materiálu Materiál je možno vyzvednout nebo vrátit v provozní době areálu veselyvlek.cz, VII. Povinnosti zákazníka Doba nájmu je dána výšší uhrazeného nájemného a vyplývá z ceníku půjčovny a je závazná. V případě, že nájemce vrátí materiál po sjednané době nájmu, je povinen za dobu překračující dobu nájmu doplatit půjčovné dle ceníku. Nájemce odpovídá po celou dobu, kdy má ve své držbě předmět nájmu, za jakoukoliv i nahodilou škodu, která nastane na předmětu nájmu. Nájemce není oprávněn umožnit užívání předmětu nájmu třetím osobám. Nájemce je povinen předmět nájmu chránit před poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením. V případě poškození, či ztráty předmětu nájmu, je nájemce povinen uhradit škodu takto vzniklou, buď ve výši opravy nebo ve výši obvyklé hodnoty předmětu nájmu. Náklady na opravu jsou hrazeny z vratné zálohy. Pokud hodnota škody převýší výši vratné zálohy, je nájemce povinen zbytek škody uhradit dle vyúčtování. Zcizení-krádež materiálu ohlásí nájemce neprodleně místně příslušnému oddělení Policie ČR a pronajímateli. VII. Reklamační řád MH Reality s.r.o. poskytuje na služby záruční dobu 6 měsíců ode dne využití služby. V případě, že služba obsahuje vady (tj. neobsahuje objednané služby, služby jsou v nedostatečné kvalitě, atd), je nájemce povinen uplatnit nároky z vad (reklamaci) bez zbytečného odkladu poté, co zjistí důvody pro uplatnění reklamace, tj dnem v němž nebyla služba poskytnuta v dohodnutém nebo běžném rozsahu, kvalitě, množství a termínu, jinak právo na reklamaci zaniká, a to zasláním e-mailové zprávy na info@veselyvlek.cz, nebo písemnou reklamací formou poštovní zásilky na adresu MH Reality s.r.o., Jiráskova 269, 295 01 Mnichovo Hradiště, zjevné vady je nájemce povinen uplatnit okamžitě. Dodatečně zjištěné vady nebudou akceptovány. MH Reality s.r.o. po přezkoumání uplatněné reklamace rozhodne o způsobu vyřízení reklamace ve lhůtě 5 dnů ode dne jejího uplatnění. Reklamující je povinen při vyřizování reklamace poskytnout MH Reality s.r.o. potřebnou součinnost. Ve lhůtě pro vyřízení reklamace zašle MH Reality s.r.o. formou e-mailu nebo prostřednictvím poštovní zásilky vyjádření k reklamaci a o způsobu odstranění vad reklamované služby a to zpravidla vrácením peněz, nebo vystavením voucheru na služby ve stejném rozsahu. Reklamace zjevných vad předmětu nájmu, které nejsou uplatněny okamžitě při převzetí předmětu nájmu, nebudou ze strany pronajímatele uznány. VIII. Ostoupení od smlouvy a storno podmínky při nákupu dárkového poukazu na veselyvlek.cz/cenik Nákup dárkového poukazu na veselyvlek.cz/cenik není okamžikem uzavření smlouvy uzavřené na dálku o poskytnutí služeb a kupující tak není oprávněn odstoupit od smlouvy o poskytnutí služeb ve smyslu § 1 odst. 4 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochraně spotřebitele při prodeji nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů. V případě, že klient nevyužije z důvodů na jeho straně zakoupený voucher, MH Reality s.r.o. neposkytuje klientovi žádnou finanční náhradu ani náhradní plnění. IX. Účinnost Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dne 31. 3. 2020 V Mnichově Hraddišti dne 31. 3. 2020 Zpracoval: Ladislav Lauryn